Splošni pogoji in avtorske pravice

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta E-obcina.si (in podrejeno https://dobrovnik.si ter dobrovnik.e-obcina.si) (v nadaljevanju spletno mesto) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Namen spletnih strani

Namen spletnega mesta je omogočiti elektronski stik in e-poslovanje z uporabniki spletnega mesta. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o storitvah in drugih vsebin, ki jih uskladita Občina Dobrovnik / Dobronak Község kot naročnik in podjetje Sigmateh d.o.o. kot izvajalec.

Naročanje na obveščanje

Končni uporabniki spletnega mesta se lahko naročijo na prejemanje obvestil po elektronski pošti, SMS obvestilih ali katerem koli drugem mediju. Pri tem ne Občina Dobrovnik / Dobronak Község kot naročnik, ne podetje Sigmateh d.o.o. kot izvajalec ne jamčita za vsakokratno in vsebinsko popolnoma pravilno prejemanje obvestil. Občina Dobrovnik / Dobronak Község in izvajalec si pridržujeta pravico tako do vsebinskih kot tehničnih napak.

Uporaba storitev in registracija

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste končnih uporabnikov spletnega mesta ter društev (v nadaljevanju: uporabniki), ki uporabljajo spletno stran. Uporabniki spletne strani so lahko registrirani ali neregistrirani. Registracija je za uporabnike spletnega mesta enkratna in brezplačna.

Ob registraciji uporabnik spletnega mesta pridobi uporabniško ime, z uporabo katerega lahko dostopa do nekaterih naprednejših storitev spletne strani, kot so npr. oddaja pobud in prijav, predizpolnitev podatkov ob uporabi storitve e-vloge, vpogled v datum oddaje vloge ter številko oddane vloge.
Uporabnik spletnega mesta mora ob prvi registraciji vpisati svoje ime, priimek ter e-poštni naslov. Podatki se shranijo v profil uporabnika in jih je možno spreminjati v nastavitvah uporabniškega profila.

Uporabnik spletnega mesta se lahko na spletno stran registrira tudi z uporabo storitve SI-PASS. V tem primeru se ime, priimek ter e-poštni naslov uporabnika pridobijo preko storitve SI-PASS in jih kasneje v nastavitvah uporabniškega profila ni možno spreminjati. V primeru spremembe podatkov na SI-PASS, se podatki samodejno osvežijo tudi v uporabniškem profilu.
Registrirani uporabniki se na portal prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva oz. z uporabo e-identite preko storitve SI-PASS.

Končni uporabnik spletnega mesta je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, Občina Dobrovnik / Dobronak Község uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam, razen izvajalcu kot pogodbenemu obdelovalcu.

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del storitev in funkcionalnosti, ki prijave na spletno stran ne zahtevajo. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti spletne strani je za neregistrirane uporabnike omejena ali ni mogoča.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Občina Dobrovnik / Dobronak Község si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru. Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 1. 1. 2021.

Občina Dobrovnik / Dobronak Község


Általános rendelkezések

Amennyiben külön szerződés, illetve egyéb szerződéses feltételek másként nem rendelkeznek, az E-obcina.si (és alárendelt https://dobrovnik.si és dobrovnik.e-obcina.si) (a továbbiakban: webhely) a weboldalon található összes tartalom és szolgáltatás felhasználási feltételeire vonatkozik.

A weboldal célja

A weboldal célja az elektronikus kapcsolattartás és ügyvitel a webhely felhasználói számára. A tartalom és a tartalom hozzáadását szolgáló mezők ennek megfelelően úgy vannak megszerkesztve, hogy biztosítsák a község bemutatását, hírek és értesítések közvetítését, az adminisztratív szolgáltatásokról szóló információkat és egyéb olyan tartalmakat tegyenek közzé, amelyekről megrendelőként a Občina Dobrovnik / Dobronak Község a Sigmateh d.o.o. vállalattal egyeztet.

Értesítések megrendelése

A polgárok a község értesítéseit e-mailben, SMS-ben vagy bármely más médium formájában rendelhetik meg. Ebben az esetben sem a Občina Dobrovnik / Dobronak Község mint megrendelő, sem a Sigmateh d.o.o. vállalat, mint üzemeltető nem garantálja a rendszeres és tartalmában teljesen helyes értesítést. A Občina Dobrovnik / Dobronak Község és az üzemeltető fenntartja a tartalmi és technikai hibák jogát.

Szolgáltatások használata és regisztráció

Az Általános Szerződési Feltételek a weboldalt használó minden egyéni és egyesületi felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó) vonatkoznak. A weboldal regisztrációval és regisztráció nélkül is használható. A felhasználóknak regisztrációt egyszer kell elvégezniük, és az ingyenes.

A regisztráció során a webhely használója felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek használatával hozzáférhet a weboldal egyes haladó szolgáltatásaihoz, mint például adatok előzetes betöltése az eVloga (eBeadvány) használatakor, betekintés az eBeadvány benyújtásának idejébe és számába.
A webhely felhasználójának a regisztráció során családi és keresztnevét, valamint e-mail címét kell megadnia. Az adatok a felhasználó profiljába töltődnek fel, és a felhasználó profil beállításaiban azok módosíthatók.

A webhely felhasználó a weboldalon a SI-PASS szolgáltatás használatával is regisztrálhatnak. Ebben az esetben a felhasználó családi és keresztnevének, illetve e-mail címének beállítása a SI-PASS szolgáltatáson keresztül történik, és a felhasználói profilban ezek az adatok nem módosíthatók. Amennyiben a SI-PASS rendszerben az adatok változnak, az új adatok a felhasználói profilban automatikusan frissülnek.
A regisztrált felhasználó a portálra a másra nem átruházható felhasználó névvel és a jelszóval, illetve a SI-PASS szolgáltatás általi beazonosítással tud bejelentkezni.

A felhasználóneve alatt lebonyolított összes tevékenységért a webhely végső felhasználója felel. A felhasználó profil adatait Občina Dobrovnik / Dobronak Község csak saját szolgáltatásai céljából használja, és a szerződéses üzemeltető kivételével, harmadik személynek azokat semmilyen feltételek mellett nem adja ki.

A nem regisztrált felhasználók csak a bejelentkezéshez nem kötött szolgáltatásokat és funkciókat használhatják. A nem regisztrált felhasználók számára az egyéb szolgáltatásokhoz és funkciókhoz való hozzáférés korlátozott, illetve nem lehetséges.

Használati jog

A weboldal tartalmi szolgáltatásai egyéni alkotásként, illetve adatbázisként mind szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogvédelem mindenekelőtt az adatokat, szövegeket, multimediális tartalmakat, szoftvert, a HTML, Java és Flash forráskódját foglalja magába. Amennyiben az egyes használati módot nem tiltják a jelen használati feltételek vagy az alkalmazandó jogszabály, a honlap tartalmát csak magáncélra lehet használni,. Minden megosztásnál kötelező megjelölni a forráshoz vezető hivatkozást.

Egyéb jogok

A jelen dokumentumban kifejezetten nem szereplő minden egyéb jog fenntartva.

Felelősségvállalás

A Sigmateh vállalat, mint szolgáltató a weboldalon közzétett adatok időszerűségét és pontosságát nem szavatolja és nem vállal értük felelősséget. A közzétett tartalmakat minden felhasználó saját felelősségére használja. Občina Dobrovnik / Dobronak Község fenntartja a jogot, hogy a weboldala tartalmát bármikor, bármilyen módon, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Sem a Sigmateh vállalat, mint szolgáltató, sem pedig a weboldal üzemeltetésében közreműködő más természetes vagy jogi személy, nem vállal felelősséget a weboldalhoz való hozzáférésért és annak használatért, illetve az abból eredő esetleges kárért, ha a felhasználó nem fér hozzá a honlapon található információhoz (pl. alkalmi szerver hiba), sem pedig a tartalmakban megjelenő esetleges hibákért és mulasztásokért. A közzétett tartalmak nem rendelkeznek hivatalos dokumentum jellemmel, hacsak ez nincs külön feltűntetve.

A webhely weboldaloldalai tartalmaznak hivatkozásokat más természetes és jogi személyekhez, akik nem feltétlenül a község joghatósága alá tartoznak, emiatt sem a község, sem a Sigmateh vállalat, mint szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azok tartalmát és működését érintően.

Általános feltételek módosításai

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általános feltételek bármely részét előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosított feltételek a weboldalon történő közzététel napjától lépnek hatályba.

Viták rendezése

Bármely a honlap használatából vagy nem használatából eredő nézeteltérés tisztázása a maribori bíróság jogkörébe tartozik. Az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel kapcsolatos viták rendezése céljából kizárólag a Szlovén Köztársaság törvényei alkalmazhatók.

Általános feltételek érvényessége

Az általános feltételek jelen változata 2021. 1. 1-től érvényes.

Občina Dobrovnik / Dobronak Község